15 พฤษภาคม 2556

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตและใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

               สพป.สกลนคร เขต 2 จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตและใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยจัดเป็น 2 รุ่น คือ
               รุ่นที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3  จำนวน  61  คน  ในวันที่  25-26  พฤษภาคม  2556  ณ  ห้องประชุมรวมใจสามัคคี (B)
               รุ่นที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3  จำนวน  61  คน  ในวันที่  1-2  มิถุนายน  2556  ณ  ห้องประชุมรวมใจสามัคคี (B)
               ดังนั้น  จึงให้โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรง  ได้แจ้งชื่อครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3 ผู้ที่จะไปเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ   โดยคลิกเข้าไปแจ้งรายชื่อที่นี่
             

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น